Doorzoek site

Hulp nodig of vragen? Bel 0297- 21 22 22

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J&D van den Bosch
Wilgenlaan 47a
3645 EM Vinkeveen
0297-212222
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 18:00 en zaterdag 09:00 – 14:00
info@jendvandenbosch.nl
KvK-nummer: 66138531
BTW-identificatienummer: 856411310B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (mondeling dan wel schriftelijk) op afstand tussen ondernemer en consument. Een bestelling van onderdelen wordt beschouwt als overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen de afnemer en J&D van den Bosch komt tot stand na acceptatie door J&D van den  Bosch. Zij is gemachtigd om bepaalde afwijkingen en/of extra condities aan deze overeenkomst toe te voegen. Teven is zij gemachtigd om deze bestelling binnen vijf (5) werkdagen te weigeren. Dit zal J&D van den Bosch aan de afnemer laten weten binnen deze gestelde termijn.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 4. Speciaal bestelde delen en elektrische delen worden niet retour genomen

Artikel 9 - De prijs

Alle aanbiedingen van J&D van den Bosch zijn vrijblijvend en J&D van den bosch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en exclusief verzendkosten. Nieuwe onderdelen zijn vermeld exclusief BTW, gebruikte onderdelen zijn vermeld als marge-onderdeel (geen BTW van toepassing). De verzendkosten worden afzonderlijk getoond voordat de klant de bestelling definitief heeft gemaakt.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen minus 10% annuleringskosten van het totale orderbedrag. Deze annuleringskosten zijn minimaal €5,00 (vijf euro).
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal J&D van den Bosch zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
 6. J&D van den Bosch doet haar uiterste best om de producten zorgvuldig te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het vervoer vanaf J&D van den Bosch naar het opgegeven adres is voor rekening en risico van de afnemer. J&D van den Bosch behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derde partijen bij het vervoeren van haar producten.

Artikel 12 - Betaling

 1. Betaling zal geschieden voor het verzenden van de producten, tenzij expliciet vooraf overeengekomen.
 2. Bij het geven van een bepaalde krediettermijn behoudt J&D van den  Bosch zich het recht voor om hier kosten voor in rekening te brengen, indien uitdrukkelijk vooraf gemeld. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft J&D van den Bosch het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is.
 3. Alle betalingen moeten plaatsvinden zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement, dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden via bank transfer naar het bankrekingnummer van J&D van den Bosch of contant dan wel pin betaling op het adres van J&D van den Bosch.
 4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die J&D van den Bosch in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De te leveren producten dienen te zich in de staat te bevinden als vooraf kenbaar gemaakt aan de afnemer.
 2. Indien er klachten bestaan betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen deze binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail kenbaar te worden gemaakt aan J&D van den Bosch.
 3. Mochten er klachten bestaan over de kwaliteit van het product, dienen deze binnen 4 dagen na levering kenbaar te worden gemaakt aan J&D van den Bosch.
 4. Klachten betreffende de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum kenbaar te worden gemaakt aan J&D van den Bosch.
 5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien deze voorwaarden niet toereikend zijn, dan wel in strijd met andere voorwaarden zijn, dan wel in strijd met bepaalde nationale of internationale rechten of contracten/overeenkomsten, zal er door J&D van den Bosch een waar mogelijk passende voorwaarde stellen. Dit heeft geen invloed op andere bepalingen uit deze voorwaarden, en is tevens alleen mogelijk voor specifieke individuele gevallen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door onze website op uw computer geplaatst worden om uw winkelervaring te verbeteren. Door deze cookies kunnen we ervoor zorgen dat onze site op zijn best functioneert en verzamelen we gegevens voor analyse en verbetering van onze website.

In onze privacy statement kunt u een overzicht vinden van alle cookies die door onze website geplaatst worden.

Privacy Statement

Cookies Toestaan Cookies niet Toestaan Sluiten